ระบบอินทราเน็ต โรงพยาบาลแก่งคอย

ลำดับที่ชื่อรายงาน
1ตารางที่ 1 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จำแนกตามเพศและอายุ
2ตารางที่ 2 จำนวนผู้รับบริการจำแนกรายแผนก ตามสิทธิ์การรักษา
3ตารางที่ 3 รายงานข้อมูลอันดับโรคผู้ป่วยนอก
4ตารางที่ 4 รายงานข้อมูลอันดับโรคผู้ป่วยใน
5ตารางที่ 5 รายงานข้อมูลอันดับโรคผู้ป่วยนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูง(โรคหลัก)
6ตารางที่ 6 รายงานข้อมูลอันดับโรคผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง(โรคหลัก)
7ตารางที่ 7 รายงานอันดับโรคผู้ป่วยในที่มีวันนอนสูงสุด
8ตาราง 8 อันดับโรคที่มีการรับผู้ป่วยในซ้ำ (Re-Admit ภายใน 28 วัน)
9รายงานค่า LAB (K)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลแก่งคอย