ทั้งหมด
Chart
หน่วยบริการ
Chart

จำนวนผู้สูงอายุแยกประเภทติดสังคม,ติดบ้าน,ติดเตียง PCC (บ้านป่า,บ้านธาตุ,ท่าตูม)

ลำดับ หน่วยบริการ จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม
1 01694 รพ.สต.บ้านธาตุ 1,117 1,095 52 21
2 01695 รพ.สต.บ้านป่า 5,228 4,838 357 46
3 01696 รพ.สต.ท่าตูม 1,332 1,260 125 7
รวมทั้งสิ้น 7,677 7,193 534 74
Chart
Chart