ทั้งหมด
Chart
หน่วยบริการ
Chart

จำนวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง DM HT ใน PCC (บ้านป่า,บ้านธาตุ,ท่าตูม)

ลำดับ หน่วยบริการ จำนวนทั้งหมด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 01694 รพ.สต.บ้านธาตุ 3,246 34 375 2,167 500 0 79 12 0 0 8 69 0
2 01695 รพ.สต.บ้านป่า 12,288 827 1,443 2,903 550 2,385 4,077 0 1 0 79 0 0
3 01696 รพ.สต.ท่าตูม 4,088 95 676 1,305 1,382 606 4 0 0 0 17 3 0
รวมทั้งสิ้น 19,622 956 2,494 6,375 2,432 2,991 4,160 12 1 0 104 72 0
Chart
Chart